จี๊ดเวอร์(Indoor)

 

 

โคลงสร้างภายนอก

แปลนภายในร้าน